פתיחת תפריט הנגישות  

פעילות לאומית בתחום הפחתת פליטות

מאז אישורה באפריל 2016, מהווה התכנית הלאומית (השנייה) להפחתת פליטות גזי חממה כלי המדיניות המרכזי של ממשלת ישראל לטיפול בנושא מיתון האקלים (ראו בהמשך הרחבה אודות התכנית). 

לצידה, פורסמו בשנים האחרונות תכניות נוספות במגוון תחומים הכוללות אמצעים להפחתת פליטות גזי חממה - חלק מהתכניות הוכן מכוחה של התכנית להפחתת פליטות, חלקן עומד בפני עצמו אך הפחתת פליטות כלולה במטרותיהן וחלקן אינן מתייחסות במישרין למטרה זו אך כולל אמצעים וכלי מדיניות שיביאו להפחתת פליטות - במישרין או בעקיפין.

להלן דוגמאות נבחרות לתכניות כאלה:
התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית לשנים 2016-2030
התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית 
החלטת הממשלה- תוכנית לאומית לצמיחה ירוקה 
החלטת ממשלה - הקמת רשות ארצית לתחבורה ורשויות תחבורה מטרופוליניות 
החלטת ממשלה - גיבוש תכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה בישראל
מבצע חברת החשמל "הסדר להפחתת ביקושים"

ממשלת ישראל אימצה לראשונה מדיניות לאומית בנושא האקלים בשנת 2010, לאחר שנשיא המדינה הצהיר במסגרת ועידת האקלים שהתקיימה בקופנהגן (COP18) על התחייבותה של ישראל לצמצם 20% מהגידול בפליטות גזי החממה שלה עד לשנת 2020, ביחס לתרחיש עסקים כרגיל, כלומר הפחתה של כ- 20 מיליוני טון פליטות גזי חממה (CO2e).

התכנית הלאומית הראשונה להפחתת פליטות

בהתאם לזאת, החליטה ממשלת ישראל במרץ 2010 על להטיל ועדה בינמשרדית, בראשותו של מנכ"ל משרד האוצר, להכין עד לסוף שנת 2010 תכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה, במסגרתה יקבעו הצעדים הנדרשים להשגת יעד זה, לרבות באמצעות תקינה, הסרת חסמים, ניתוח עלות תועלת, תמריצים כלכליים ועוד. התכנית הלאומית הראשונה להפחתת פליטות גזי חממה אושרה בנובמבר 2010, ונקבע כי ועדת ההיגוי הבינמשרדית תמשיך לפעול כועדת מעקב אחר יישום התכנית. לצורך הממשלה אישרה תקציב של 2.2 מיליארד ₪ עד לשנת 2020, מתוכו חלק הארי יוקצה בשנים הראשונות ליישום.

 

התכנית התייחסה בין היתר לתחומים הבאים: 
הפחתת צריכת חשמל במגזר הביתי
- בניה ירוקה והכשרות
- חינוך והסברה
- תקינה להתייעלות אנרגטית
- שיפורים בתחבורה

מתוך תקציב התכנית, הוקצו בין היתר תמיכות בתחומים הבאים:  
- תמיכה בסקרי אנרגיה
- תמיכה בהשקעות להפחתת פליטות גזי חממה - לרבות בפרויקטים להפחתת פליטות בעיר
- תמיכה בטכנולוגיות ישראליות חדשות ירוקות

בשנת 2013 הוקפא תקציב התכנית עד לשנת 2016, בהחלטת שר האוצר דאז, ובשנת 2015 בוטל. וזאת על אף דו"ח שהוכן עבור משרד האוצר שמצא כי התכנית הייתה אפקטיבית וכי תמיכות המדינה במסגרת התכנית הביאו למינוף השקעות משמעותי. 

התכנית הלאומית השנייה להפחתת פליטות

בדצמבר 2015 התקיימה ועידת האקלים העולמית בפריז, במסגרתה הושגה פריצת דרך במו"מ הבינלאומי ואושר הסכם אקלים עולמי חדש שהחליף את הסכם קיוטו, ומטרתו להוביל את העולם למעבר לכלכלה דלת פחמן, וייפרד מהתלות בדלקים מחצביים ("פוסיליים"). ההסכם ההיסטורי קובע כי כי כל אחת מהמדינות החברות תקבע יעד לאומי להפחתת פליטות גזי חממה לכל המאוחר לשנת 2030, ותקח חלק במאמץ משותף להיאבק בהשלכות החמורות של שינויי האקלים והתחממות כדור הארץ, וזאת במטרה להגביל את עליית הטמפרטורה העולמית הממוצעת לפחות מ-1.5 מעלות צלזיוס. ההסכם נחתם ואושרר באפריל 2016 במטה העולמי של האו"ם. 

השר להגנת הסביבה ייצג את ישראל הן בועידה והן בטקס החתימה. 

לקראת הועידה, הגישו כל אחד מהמדינות מסמכי התחייבות לאומיים להפחתת פליטות, בהם התחייבה כל מדינה ליעד הפחתה משלה. ערב הועידה, הגיעו סך ההתחייבויות לכדי 11 ג’יגה טון גזי חממה, שמספיקים כדי להגיע לפחות מ-90% מההפחתה הדרושה על-מנת לעמוד ביעד המקורי של 2 מעלות. בוועידה הוחלט לאמץ יעד שאפתני יותר ולפעול על-מנת להגדיל את ההתחייבויות של כל אחת מהמדינות.

לחצו כאן לקריאת סיכום על ועידת פריז באתר פורום ה-15.

לקראת ועידת פריז הקימה מדינת ישראל מחדש את הועדה הבינמשרדית להפחתת פליטות. בספטמבר 2015 התקבלה החלטת ממשלה (מס’ 542) על אימוץ יעד הפחתה של 26% עד לשנת 2030 ביחס לתרחיש עסקים כרגיל. זאת בשונה מיעדיהן של מרבית המדינות האחרות החברות ב-OECD, שאימצו יעדים אבסולוטיים. משמעות של יעד יחסי הוא שלא תהיה הפחתה בסך הפליטות, אלא הפחתה בגידול הצפוי בפליטות, כתוצאה מהגידול בהיקף האוכלוסייה. לאור זאת, היעד הכללי תורגם ליעד לנפש של 7.7 טון פחמן לנפש (עם יעד ביניים של 8.8 עד לשנת 2025). כמו כן, הוחלט על יעדים במגזרים ספציפיים – 17% הפחתה בצריכת החשמל ו-17% ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות, ו-20% צמצום בשימוש ברכב הפרטי.

בעקבות ועידת פריז, ב-10 באפריל 2016 אושרה 
תכנית לאומית חדשה ל"הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק", הפעם עם תקציב מוגבל מאוד של כ-300 מליון ₪ לטובת תמיכות בפרויקטים להפחתת פליטות, וכ-500 מליון ₪ נוספים בדמות ערבויות מדינות.

הפעולות המרכזיות הכלולות בתכנית:

1. תמיכות ממשלתיות בתכניות להפחתת פליטות – בתעשייה, בעסקים ובשלטון המקומי. 
2. הקצאת מכסות לאנרגיה מתחדשת ומתן בהירות ואופק ליזמים בתחום.
3. תמריצי מיסוי לעידוד אנרגיה מתחדשת והתייעלות אנרגטית.

התכנית אינה כוללת צעדים במספר תחומים משמעותיים שהינם קריטיים לצורך הגעה ליעד ההפחתה. לחלקם מתייחסת התכנית כנושאים לבחינה, ביניהן: לרבות:
1. דרכים להפחתת השימוש בפחם ועידוד המעבר לגז טבעי .
2. דרכים לעידוד תעשיית הקלינטק הישראלית .
3. פיתוח אמצעים לעידוד בנייה ירוקה - אמצעים קונקרטיים לקידום תחום זה לא נכללו בתכנית על אף שהיעד הלאומי שנקבע ב-2015 התבסס בין היתר על הנחת היסוד של טיפול בסקטור המבנים, ועל אף שנמצא כי מבנים הם בין המקורות העיקריים לפליטות גזי חממה בישראל. 


מנגנון התמיכות במיזמים להפחתת פליטות
תכנית התמיכות מנוהלת על-ידי צוות בינמשרדי - אוצר, כלכלה, אנרגיה והגנת הסביבה.
התכנית כוללת שני מסלולי מימון עיקריים: מימון ישיר (לעירייה, לתעשייה וכו’) ומימון דרך חברה עסקית (חברות "אסקו"). 
הפעימה הראשונה של התכנית נפתחה רק לרשויות מקומיות במדד סוציו-אקונומי 1-5. במקור תוכנן להגביל למדד ס"א ל-1-4. בעקבות פניית פורום ה-15 ומרכז השלטון המקומי לשר האוצר, בדרישה לבטל קריטיון זה (ניתן להמיר בתוספת ניקוד לרשויות חלשות, הקטנת שיעור ההשתתפות העצמית ועוד), הוחלט להרחיב את הזכאות גם לרשויות במדד ס"א 5.


תקנות המחייבות התקנת מערכות מישוב אדים בתחנות הדלק​

במהלך חודש יוני 2017 אישרה ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת תקנות חדשות למניעת זיהום אוויר מתחנות דלק. התקנות מתנות את הפעלתן של תחנות דלק בהתקנת מערכות השבת אדי דלק שלב 1 ושלב 2 (Stage 1, Stage 2) לצד תנאים נוספים.
לקריאת כתבה הסוקרת את הנושא באתר "אינפוספוט" לחצו כאן.
להורדת נוסח התקנות לחצו כאן

חדשות ועדכונים

 • הסתיים מחזור תש"פ של תכנית המתמחים בעיריות פורום ה-15

  קרא עוד >>
 • אושרו תקנות ארציות לבנייה ירוקה המבוססות על מתווה פורום ה-15

  קרא עוד >>
 • ב- 10.1.2020 נפתח המחזור החמישי של תכנית מתמחי פורטר בעיריות פורום ה-15

  קרא עוד >>
 • חד פעמי - לא בעיר שלי!

  קרא עוד >>
 • כיצד ניתן לחזק את הכלכלה והקהילה המקומית, ולשפר את המרחב הציבורי באמצעות שווקים עירוניים?

  קרא עוד >>
 • תקנות חדשות להקלה בהצללות שטחים ציבוריים

  קרא עוד >>
 • המכון החרדי למחקרי מדיניות פרסם מחקרים חדשים המצביעים על חשיבות החוסן הקהילתי.

  קרא עוד >>
 • מי אמר ששבילי אופניים לא יכולים להיות יצירתיים? מבחר פרויקטים מעניינים וחדשניים הוצגו בביאנלה השנייה לאופניים בהולנד.

  קרא עוד >>
 • העיריות אשקלון, באר שבע, הרצליה, כפר סבא, ראשון לציון ותל אביב-יפו זכו בתחרות היער העירוני שיזם משרד החקלאות.

  קרא עוד >>
 • 14.4.19 - עיריית רחובות הציגה תכנית עבודה אסטרטגית לאיכות הסביבה וקיימות במסגרת תכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה" של פורום ה-15

  קרא עוד >>
 • יום עיון "המרחב הציבורי בעיר" 31.3.19

  קרא עוד >>
 • מנכ"ל פורום ה-15, קיים ריאיון אחד על אחד עם מר זאב ביילסקי, ראש מטה הדיור הלאומי, במסגרת כנס העשור של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

  קרא עוד >>
 • רייצ'ל גטר, מומחית בנייה ירוקה של מוסדות חינוך, השתתפה ביום עיון "מבני חינוך ירוקים" של פורום ה-15

  קרא עוד >>
 • אות "הגלובוס הירוק" על מצוינות סביבתית הוענק לפורום ה-15 בטקס מיוחד בכנסת

  קרא עוד >>
 • ריאיון עם מאיה קרבטרי, מנהלת תחום סביבה וקיימות בפורום ה-15, בו היא מפרטת את עיקרי תכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה"

  קרא עוד >>
 • מומחה העירוניות גיל פנלוסה ביקר בישראל לרגל השקת תכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה" של פורום ה-15

  קרא עוד >>
 • עירוני זה הירוק החדש: פורום ה-15 משיק את תכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה"

  קרא עוד >>
 • צוינו אירועי Parking Day בארבע ערים

  קרא עוד >>
 • עיריית רמת גן, נתניה ותל אביב-יפו הצטרפו לערים ברחבי העולם והאירו את בנייני העירייה ומונומנטים מרכזיים בעיר באור ירוק כסמל להמשך מחויבותן להסכם פריז

  קרא עוד >>
 • לרשימת החדשות המלאה >