פתיחת תפריט הנגישות  

מטרות הפורום ותפקידיו

פורום 15 הערים מרכז את פעילותו בהסדרה מחדש של יחסי השלטון המרכזי עם הערים הגדולות בישראל, בחתירה להעצמת סמכויות ולעצמאות ניהולית רחבה יותר עבור הערים הגדולות, וכן בקידום, סיוע ופיתוח של הערים החברות בו, באמצעות מיזמים משותפים.

תחומי הפעילות העיקריים של הפורום הם:

חקיקה ורגולציה – תחום פעילות עיקרי של פורום ה-15 הוא הסדרה מחדש של יחסי השלטון המרכזי והשלטון המקומי וחתירה להעצמת סמכויות ולהענקת עצמאות ניהולית רחבה יותר לערים הגדולות בישראל. לשם כך, פעל הפורום לקידומוו של חוק עיריות איתנות שמטרתו להעצים את סמכויות הערים שבאפשרותן להתנהל באופן עצמאי, וכן לקידומו של חוק עיריות חדש ומודרני שיחליף את המסגרת המשפטית הארכאית על פיה מתנהלות העיריות כיום ויספק להן כלים משפטיים וכלכליים הנדרשים לניהול עיר מודרנית. בנוסף, מקדם פורום ה-15 מהלכים להעצמת סמכויותיהן של הערים במגוון תחומים (תכנון ובנייה, אכיפה, חינוך, תחבורה, סביבה ועוד), מייצג את הערים הגדולות בממשלה ובכנסת וכן פועל לבלימת חקיקה ורגולציה הפוגעות בעצמאותו של השלטון המקומי.

תכנון ובנייה – פורום ה-15 מעורב בתהליכי גיבוש תכניות מתאר ארציות בעלות השפעה על המגזר העירוני בישראל ובמעקב אחר יישומן. כך למשל, פורום ה-15 היה שותף מרכזי בהכנתה של תוכנית המתאר הארצית האסטרטגית לארגוןן המרחב בישראל בעשורים הבאים (תמ"א 35), ובימים אלה שותף לתהליך עדכונה. במקביל, פועל פורום ה-15 לבלימת תהליך הפרבור המפוזר, להסרת חסמים ליישום תוכניות להתחדשות עירונית, לקידום חקיקה שתאפשר ותעודד דיור בר השגה ועוד. 

איכות סביבה והגנת אקלים – בשנת 2008 השיק פורום ה-15 את האמנה להפחתת זיהום אוויר ולהגנת אקלים ("אמנת האקלים") - גרסה מקומית-ישראלית לאמנה הבינלאומית של ארגון ICLEI . במסגרת האמנה התחייבו העיריות להפחית את זיהום האוויר ופליטות גזי החממה בתחומן ולהכין תכנית פעולה עירונית שתוביל להגשמת יעדים אלה. החתימה על האמנה מהווה כלי מרכזי לקידום אסטרטגיה של קיימות עירונית, המתייחסת בין היתר לתחומי הפעילות הבאים: תחבורה ודלקים, פסולת ומחזור, התייעלות אנרגטית, שימוש במרחב העירוני, חינוך והסברה ועוד. פורום ה-15 מקדם את התהליך באופן רציף, ומעניק לעיריות את התמיכה והסיוע הנדרשים ליישומו. 

בנייה ירוקה – זהו התחום המרכזי אותו מקדם פורום ה-15 במסגרת יישום אמנת האקלים. בנייה ירוקה מבטאת את התפיסה המתקדמת של חוסן עירוני, שכן היא משלבת בתוכה אלמנטים של הפחתת פליטות, הסתגלות, איכות חיים וצמיחה ירוקה. הדבר בא לידי ביטוי לא רק ברמת המבנה הבודד אלא גם באמצעות מדיניות תכנונית כוללנית של הרחוב, השכונה והעיר. הנושא מקודם באמצעות הפורום העירוני לבנייה ירוקה בו חברים מהנדסי ערים וגופים רלוונטיים נוספים, ומטרתו לקדם מדיניות אחידה, מקצועית וברורה בתחום הבנייה הירוקה. ואכן, בחודש יוני 2013 קיבלה מליאת ראשי הערים של פורום ה-15 החלטה על אימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה כמדיניות עירונית מחייבת.

תחבורה – מטרופולין בריא ותוסס תלוי בקיומם של אמצעי תחבורה מגוונים אשר יאפשרו הפחתת שימוש ברכב פרטי ויעודדו מעבר לתחבורה ציבורית ולאמצעי תחבורה חלופיים. תכנון בראייה אזורית רחבה, הלוקח בחשבון אלמנטים אלו, יביא לשיפור באיכות החיים והבריאות, להפחתת פליטות גזי חממה, לצמצום פערים חברתיים ולחיזוק אינטראקציה בין אנשים באופן שיתרום להחייאת העיר. פורום ה-15 פועל לקידום מדיניות תכנון עירונית ולהטמעת פתרונות תחבורתיים אשר יבטאו תפיסה זו, כמו גם לקידום הקמתן של רשויות תחבורה מטרופוליניות (מהלך שעוגן בהחלטת ממשלה בשנת 2011). 

חינוך – פורום ה-15 עומד בחזית המאבק לשמירה על איכות החינוך הממלכתי בישראל. במסגרת זו, ניהל ומנהל הפורום מאבקים כנגד קיצוצים תקציביים בחינוך וכנגד ניסיונות הממשלה לצמצם את שיעור השתתפותה בשירותים ממלכתיים על ידי קביעת תקצוב דיפרנציאלי. בנוסף, שותף פורום ה-15 ליוזמה לקדם הגדרה של סל חינוך אוניברסלי לתלמיד ולהביא לחינוך שוויוני יותר, וכן הוביל את המאבק הציבורי כנגד מימון מוסדות ציבוריים מוכרים שאינם רשמיים (חוק נהרי).

ממשל זמין – בעולם של טכנולוגיה מתקדמת, ישנה דרישה הולכת וגוברת לתוכן ומידע נגישים, זמינים ועדכניים. בהיבט העירוני, שיפור נגישות התושבים למידע עירוני יאפשר להם להיות מודעים, שותפים, מעורבים ומשפיעים על תהליכי קבלתת החלטות. על כן, פועל פורום ה-15 לגיבוש מודל אחיד בעיריות אשר יוביל לשקיפות המידע העירוני ועידוד תהליכי שיתוף ציבור.

חדשנות – "עיר חכמה" – ערים הן מעבדות חיות וזירה מצוינת לבחינת רעיונות, תפיסות וטכנולוגיות חדשניות ופורצות דרך שבכוחם להשפיע באופן דרמטי על החיים בעיר. לפיכך, עוסק פורום ה-15 באיתור ואיסוף מידע וידע ובתהליכי למידהה על חזית הפיתוחים והרעיונות כפי שהם באים לידי ביטוי בערים המובילות בעולם ובוחן את אפשרויות היישום וההתאמה של אלו לערי ישראל. כך למשל, פעל פורום ה-15 לקידומם של מיזמים טכנולוגיים מתקדמים כגון: אינטרנט אלחוטי ברחבי העיר, חנייה סלולארית, אכיפה ממוכנת, מערכת למידה מקוונת ועוד.

ייצוג הערים הגדולות בבתי המשפט, בסוגיות עקרוניות לערים הגדולות, וקידום והובלת מאבקים ציבוריים לטובת הערים הגדולות ותושביהן.