תוצאות סקרי הפליטות העירוניים שביצעו העיריות החברות במסגרת אמנת האקלים של פורום -15, והיעדר מדיניות ממשלתית סדורה בנושא הבנייה הירוקה, הובילט את העיריות לגבש מדיניות עירונית בתחום, ולשלב עקרונות, הנחיות ודרישות בנייה ירוקה בהליכי תכנון ובנייה.


כצעד ראשון להתמודדות ולקידום הנושא, החליטו באוגוסט 2011 ראשי עיריות פורום ה-15 על אימוץ כלים מיידיים לבנייה ירוקה ("החלטת ראשי הערים הראשונה").

בהמשך לכך, ביוני 2013 החליטו ראשי עיריות פורום ה-15 על אימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה בבנייה חדשה בערים ("החלטת ראשי הערים השנייה"). החלטה זו כללה אימוץ משותף של התקן לבנייה ירוקה, מתווה משותף ואחיד ליישום בסוגי מבנים שונים ומתווה תלת שנתי משותף להטמעת הדרישה במערכות התכנון והרישוי העירוניות. בנוסף, הוחלט להקים ועדת מעקב ובקרה בהשתתפות נציגי מהנדסי הערים וכלל בעלי העניין, שתעקוב אחר יישום ההחלטה בעיריות ואחר ההתפתחויות בשוק ובתקינה בתחום. במסגרת עבודת הועדה, עלה צורך בביצוע מספר עדכונים קטנים למדיניות המשותפת, שנדונו ואושרו בישיבות מליאת הועדה שהתקיימו במהלך תקופת היישום של המתווה התלת שנתי של המדיניות (2014, 2015, 2016).

חוברת המתווה לאימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה - מאי 2017

לאחר 8 שנים של יישום המדיניות המשותפת, שהביאה לקפיצת מדרגה בהיקפי הבנייה הירוקה בישראל וליצירה ושכלול של השוק, ובנוסף - אימוץ המדיניות של פורום ה-15 כדרישה מחייבת בתקנות מכוח חוק התכנון והבנייה, החליטה מליאת ראשי הערים של פורום ה-15 על אימוץ עדכון למדיניות המשותפת, שתביא לעליית מדרגה מדודה בדרישות הבנייה הירוקה בערי הפורום, שכוללת הן הרחבת הבנייה הירוקה ליותר סוגי מבנים והן העלאת דרישות הבנייה הירוקה במבנים גדולים ומשמעותיים, שכיום חייבים ברמה הבסיסית של תקן הבנייה הירוקה.